ارامش ,داریم؟مگه ,عذاب ,داریم؟مگه ادمی ,عذاب اوره

اصولاادماوقتی افسرده میشن دودسته هستند:دسته اول اونایی که بدلیلی افسردگی نااروم وغرغرومیشن ودعواوجنجال به پامیکنن وباصدای بلندگریه،دسته دوم بدلیل افسردگی اروم وبی سروصدامیشن انگاراوازشون یادشون رفته .من دسته دوم هستم خیلی اروم شدم بیش ازاون حدی که فک میکنید.ارومم وارامش دارم امانه ازاون ارامش هایی که فک میکنید!ارامش من ترسناکه خودم اینوخوب میدونم ارومم  به طرز درد اوری ارومم .این ارامش یعنی یا طوفانی تو راهه اونم ازنوع سیاهش..یا اینکه کلا نمی دونم چی به چیهارومم و این ارامش عذاب اوره .یعنی چیزی توی دنیای کوچیک و سیاه سفید من نیست که بخواد شوقی ایجاد کنه و این عذاب اوره.مردم فک میکنن مال درسای سخته!امااصلااینطورنیست.میگن به چیزای خوب فک کن،به اهدافت وبه رویاهات اماانگار کتاب زندگیه من گم شده یابایکی جابجاشده چون نه هدف ونه رویای صورتی ازهیچکدامشان خبری نیست.مردم میگن بجای افکارخشن به ادمهای مهربون فک کن!امامگه ماادم مهربون هم داریم؟مگه ادمی که کپ حرفاش باشه داریم؟مگه ادم خالص داریم؟مگه ادمی که مارابخاطرخودمون بخوادنه بخاطرکارایی که درحقش انجام بدیم داریم؟من که هرچی محبت میکنم انعکاس برعکسی ازمردم میبینم محبت نبایدبکنم یاادماعجیب شدن؟کتاب زندگیه من که هیچ انگارمن گم شدم هیچکدوم ازاین ادمارونمیشناسم شایدمنم شازده کوچولوشدم!فک کنم بهتره مث شازده کوچولوسفینه مو درست کنم وبرم.کجا؟نمیدونم حتی نمیدونم کدوم سرزمین برم شایدبایدفک کنم تایادم بیاد متعلق به کجاهستم....

منبع اصلی مطلب : ✿شمیم زندگی✿
برچسب ها : ارامش ,داریم؟مگه ,عذاب ,داریم؟مگه ادمی ,عذاب اوره
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : ارامشی عذاب اور